Miniguide

HøringssvarMiniguide til afgivelse af høringssvar ifm. VP2.


Søg på naturstyrelsen(nst) , klik på vandmiljø , derefter vandplaner


I boksen til højre klik på ” Se forslag til vandområdeplaner og afgiv høringssvar”


Nede i teksten klik på se ”miljøGIS for vandområdeplaner og afgiv høringssvar for konkrete elementer”


På kortet zoomes ind på ejendommen/vandløbet og der sættes markering ved ortofoto- ”forår samlet”.


Man kan evt under vp2-vandområders afgrænsning , sætte markering ved vandløb, man ser nu om vandløbet er med i vandplanen. Er vandløbet blåt , er det under mindste kravet og man kan i høringssvaret forlange , at det helt tages ud af planen.


Man kan også under vp2- Indsatsplan , sætte markering i alle relevante indsatser , hvorefter man i indsigelsen kort forklarer hvilke gener og evt økonomiske tab , den vil medføre for dig.


Er man i tvivl om vandløbet er forkert udpeget som naturligt , kan man checke de gamle kort for området.Klik på GST ikonet foroven og klik derefter på det sted på vandløbet , hvor man ønsker at se det gamle kort. Der kommer nu en boks frem med flere valgmuligheder. Vælg det ældste og på kortet laves et psssende udsnit , ved at holde venstre museknap inde og lave en rød firkant.


Man kan derefter manøvrere rundt på kortet ved at klikke på midterste ikon (hånden). Hvis vandløbet ikke fremgår af kortet er det kunstigt og bør være uden indsatser i vandplanen.


Selve indsigelsen startes ved at klikke på” i ” i øverste værktøjslinie og derefter” afgiv høringssvar-” . Klik ikke på generel blanket , men på næste og skriv overskrift , samt en begrundelse for indsigelsen , som f.eks. at vandløbet har for lille vandopland(blå) , at vandløbet er kunstigt, eller at indsatsen vil betyde økonomiske tab. Klik næste og udfyld indsenderoplysninger. Herefter kan høringssvaret indsendes.


Hvis man bruger argumenter som økonomisk tab , kan det såkaldte ”guld notat”vedhæftes som dokumentation. Det findes på Danske Vandløbs hjemmeside under faglig viden- materialer og hedder ” Notat vedr. principper for vandløbsforvaltning 12-2013” Dovnload det og læg det f.eks. på skrivebordet , så det er let at vedhæfte til de næste indsigelser.     På DVs hjemmeside ligger andre og mere fyldestgørende vejledninger end denne. Eksempelvis for afgivelse af høringssvar og anvendelse af gamle kort.