2012-03 - Stiftelsesmøde og generalforsamling

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


ReferaterReferat af stiftelsesmøde  - Tirsdag den 13. marts 2012

Marcussens Hotel, Strandgade 22, 5610 Assens


Iværksættere for indkaldelse for stiftelse af vandløbslaug i Assens kommune:

Jørgen Sig Helms & Claus Kragh.

Jesper Kierkegaard og Ove Johansen fra kommunen deltog.


Jesper Kierkegaard opfordrede forsamlingen til at stifte et vandløbslaug, så de kan få

flere øjne på de problemer, der kunne være ved vandløbene.


Centrovice fødselshjælper for dannelse af Vandløbslaug - lauget skal hvile i sig selv.


Det er planen, at der kan stiftes en paraplyorganisation på landsbasis for alle vandløbslaug.

Der var fremmødt ca. 64 interesserede, hvoraf 61 på selve aftenen tilmeldte sig lauget.


Mødet er blevet til på initiativ af Gert Elbæk, Centrovice (bestyrelsesmedlem med ansvar for planter) og agronom Jan Hjeds som har investeret et årsværk i problemstillingen.

 

Gert Elbæk bød velkommen og gav en kort introduktion til aftenens program. Han henviser til, at det er naturligt at Centrovice er vært ved aftenens arrangement, da mange af foreningens medlemmer har problemer, der skyldes kommunernes håndtering af vandløbsvedligehold, tæt inde på livet.


Baggrunden for ideen og initiativet til dannelse af vandløbslaug er dels at bekendtgørelsen for miljømål og indsatsprogrammer mv. for planperioden 2010-2015 blev endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011 dels de store nedbørsmængder i 2011 som yderligere aktualiserer at man forholder sig til problemerne.


I forbindelse med den megen nedbør i høsten 2011 kom man i dialog med Norfyns Kommune og foretog besigtigelse sammen med kommunens embedsfolk.


Det er kommunerne der er ansvarlige for både vandløbsvedligehold, kontrollen af samme og revision af vandløbsregulativerne og Gert Elbæk udtaler, at man vil stå betydelig stærkere i dialogen med kommunerne hvis man får dannet vandløbslaug som kan varetage lodsejernes interesser.

 

Gert Elbæk gav ordet til Jan Hjeds, der som opstart på indlægget gav udtryk for en stor bekymring over at vandføringen i vandløbene er blevet væsentligt forringet og nødvendigheden af at få dannet vandløbslaug.

 

Jan Hjeds indlæg skitserer udfordringerne herunder; vandløbsloven, vandplanerne, klimatilpasning og revision af vandløbsloven


•JH pointerede især behovet for at få opgraderet viden i kommunernes forvaltninger omkring grundvandsniveauet, som er en forudsætning for roddannelse og kvaliteten og mængden afgrøden: Dårlig afvanding = dårlig for miljøet. Stor produktion kræver afvandet jord. Vandmætning slår rødderne ihjel. Uden afvanding – ingen landbrug


•Dræn kræver frit afløb over vandspejlet.


I sit indlæg kom Jan Hjeds omkring konsekvenserne hvis man ikke tager problemstillingen alvorligt og underbyggede indlægget med eksempler fra både Nordfyn – Lolland Falster og andre landsdele, ligesom han flere gange henviste til rapporten fra DHI: Notat om plantevækstfaktorer, drænanlæg og sedimentation i drænrør, af april 2011.


Ud over konsekvenserne for planteavlen fremdrog Jan Hjeds også ind på andre områder der vil blive berørt, herunder skovarealer, infrastrukturen der også kræver at vandet føres væk/drænes samt bebyggelser, parcelhuse og sommerhusområder. Det bliver laugenes opgave at gøre kommunerne opmærksomme på konsekvenserne og formå forvaltningen til at indse, at vejen frem er vedligehold af vandløbene og der kræves handling nu.


Jan Hjeds udtaler, at det er den største ekspropriation i danmarkshistorien uden kompensation – Hvis dette møde blev holdt om 5 år ville initiativet være taget af beboerforeninger og Danmarks Naturfredningsforening og køerne være druknet. Jo flere lodsejere der bliver repræsenteret i laugene, des større indflydelse. Alle de tilstedeværende blev opfordret til at tage tilmeldingsskemaer med hjem og give til evt. interesserede.


Opgaven kræver ildsjæle som vil trække på samme hammel og lokalkendskab i bestyrelsen er en fordel. Bestyrelsen er ulønnet. Spørg ved kommunen inden man evt. fælder/sletter træer/buske, når det skygger for vandløbet vil der ikke komme så meget grøde i vandet. Der skal være randzoner ved ALLE vandløb - Der er ikke helt korrekte kort over randzoner endnu. Randzoner må gerne slås men ikke terrænreguleres, gødes eller sprøjtes.

 

 

Referat af stiftende generalforsamling i Assens Vandløbslaug


Tirsdag den 13. marts 2012, kl. 19.00 på Marcussens Hotel, Assens

 

Valg af dirigent og referent

Kurt Nissen

Lone Stentebjerg


Valg af stemmetællere:


Kjeld Greve

Poul Jensen

Niels Pedersen

Ole Vest Hansen


Gennemgang og godkendelse af vedtægter:


Jan Hjeds har til mødet lavet udkast til vedtægter efter model fra Holbæk hvor der allerede etableret et vandløbslaug.

 

§ 1 Navn & hjemmeside

§ 2 Formål

§ 3 Interessevaretagelse

§ 4 Medlemmer

§ 5 Stemmeret

§ 6 Generalforsamling, hvert år i uge 6. (Dagsorden skal indeholde)

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

§ 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 6 medlemmer – eet til hvert område og 6 suppleanter

§ 9 Bestyrelsen

§ 10 Daglig ledelse

§ 11 Regnskab

§ 12 Ikrafttræden/opløsning og vedtægtsændringer

 

Forslag til vedtægterne blev debatteret at forsamlingen. Det blev præciseret, at det er de lokale bestyrelsesmedlemmer der står for kommunikationen med kommunen og ligeledes besigtiger vandløbene sammen med lodsejerne. Formanden kan også tilkaldes til at deltage i besigtigelse og drøftelserne..


Vigtigt at få forvaltningen til at forstå, at vandet kan løbe frit og vandløbsvedligehold er påkrævet.


I forslaget er der lagt op til, at Assens Kommune opdeles i 6 vandløbsområder, hvor der tilstræbes valgt én til bestyrelsen indenfor hvert område.


Områderne er:


- Brende Å - vest

- Brende Å - øst

- Puge Mølle & Ålebækken

- Kærum Å & Å Å

- Hårby Å

- Odense Å, Holmehave Bæk & Åsemosebækken

 

Som medlem af foreningen kan optages alle for hvem vandløbsforvaltning har en betydning. Et medlemskab er ikke betinget at, om man ejer af jorden eller ej.


Vedtægterne godkendtes.Fastsættelse af kontingent:

 

Det besluttedes, at det årlige kontingent skal udgøre:

Kr. 500,- for landbrug og

Kr. 100,- for husejere.Valg til bestyrelsen:

Alle foreslåede modtog valg og bestyrelsens sammensætning er som følger:


1.Brende Å - vest

Bestyrelsen: Peter Lerche-Simonsen - suppleant: Torben Bang


2.Brende Å - øst

Bestyrelse: Claus Kragh - suppleant Vagn Damgaard Knudsen


3.Puge Mølle Å & Ålebækken

Bestyrelse: Jørgen Helms - suppleant: Peter Møllegaard


4.Kærum Å & Å Å

Bestyrelse: Peder Stougaard - suppleant:Thomas Bang Christensen


5.Hårby Å

Bestyrelse: Ole Grønlund - suppleant: Kim Marmann


6.Odense Å , Holmehave Bæk & Åsemosebækken

Bestyrelse: Erik Frederiksen - suppleant: Bent ØsterskovValg af revisor: Finn Schmidt – Karen Linddal Pedersen


Eventuelt:

 

Der blev opfordret til, at suppleanterne deltager I besigtigelserne i opstartsfasen.


Dirigenten takkede for god ro og orden og bad alle tilstedeværende tage ekstra skemaer med hjem til naboer andre interesserede.


Der afholdes konstituerende møde med deltagelse af bestyrelse, revisor og suppleanter.