2012-06 - Bestyrelsesreferat

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


ReferaterReferat af møde i Assens Vandløbslaug den 7. juni kl. 19.30 på Rytterskolen i Brylle.


Mødet var indkaldt med følgende dagsorden.


.Velkomst ,siden sidst v. formanden

Medlemsliste , kontingent og regnskab.

Kontakt til lodsejere/ avisannonce.

Oplæg fra kommune/ møde med kommune/markvandring d. 18/6.

Hjemmeside.

Eventuelt.


Der var afbud fra Thomas Bang.


ADD 1)

Claus Kragh orienterede om, at der siden sidst, var udsendt en pressemeddelelse om lavets dannelse og konstituering til de lokale aviser. Denne havde afstedkommet en artikel i Landbrugfyn med Claus Kraghs deltagelse. Der var desuden, i samarbejde med kommunen ,opsat loggere i Ladegårds Å. Assens kommune havde indvilliget i at afholde et dialogmøde med lavets medlemmer d.18/6 i forbindelse med markvandringsmødet på Lange Gyden 4 Hårby. Kommunen deltager med ledende medarbejdere og det besluttedes, at opfordre formanden i teknik og miljøudvalget til også at deltage.


ADD 2)

Der arbejdes på at arrangere et fællesmøde for de fynske vandløbslaug , hvorpå et evt. fælles system, til opkrævning af kontingent, kunne drøftes. Formand og kasserer deltager i dette . Der udsendes derfor ikke opkrævninger mv. før dette er afklaret. Hvis mødet ikke munder ud i en fælles løsning , kan den omdelte løsning fra nordfyn evt. anvendes. Det besluttedes at lade Centrovice hjælpe med at vedligeholde hjemmesiden.


ADD 3)

For at gøre opmærksom på lavets eksistens og derigennem hverve nye medlemmer, besluttedes det, at kombinere indrykning af en annonce i relevante aviser, med en artikel om de problemer en forhøjet vandstand giver ,for udvalgte lodsejere. Ole Grønlund tager sig af dette og udarbejder en faktaside om lavet til annoncen.


ADD 4)

Der var udsendt vejledning til randzoner ,samt kort over kommunens handleplaner. Disse drøftedes og det besluttedes at man på mødet d.18/6 ville opfordre kommunen til at udskyde implementering af disse ,da kortmaterialet især f.s.v.a. randzonekortene var meget fejlbehæftede. Indsigelsesfristen til handleplanerne er d.17/8 2012.


ADD 5)

Alle opfordredes til at tage gode vandløbsbilleder til hjemmesiden.


ADD 6)

Under eventuelt orienterede Torben Bang om dannelsen af en landsdækkende overbygning til vandløbslavene . Landbrug og Fødevarer vil finansiere en del af udgifterne ,men en mindre deltagerbetaling må også påregnes.


  


Som referent: Vagn Damgaard