2013-02 - Generalforsamling

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


Referater


Referat af generalforsamling i Assens Vandløbslaug 

afholdt på Centrovice den 6. februar 2013.


Generalforsamling afholdt efter den omdelte og udsendte dagsorden.


ADD 1)

Som dirigent valgtes Kurt Nissen. Undertegnede valgtes som referent.


ADD 2)

Der valgtes to stemmetællere.


ADD 3)

Claus Kragh fremlagde herefter bestyrelsens beretning. Lauet var stiftet d.13/3.  -  og den valgte bestyrelse konstituerede sig den 19/3  2013. Der havde været mange opgaver med at organisere en ny forening. Den største var foreningens økonomi.

Bent Østerskov havde taget det store arbejde med opstart af systemet ”Forening let”, ligesom han havde sørget for mødelokaler m.v. 

Der var holdt møde med Assens kommunes vandfolk  og udarbejdet høringssvar  i.f.m.  kommunens vandhandleplaner. 

Lauet gjorde ved disse lejligheder opmærksom på problemer, der ville medføre forsumpning af landbrugsarealer, ligesom lauet gjorde opmærksom på fordelene ved vandløb med dobbeltprofil.

Lauet var meldt ind i ”Danske Vandløb” og Torben Bang er områdets repræsentant heri.


Under den efterfølgende debat blev der bl.a. spurgt ind til lauets resultater. Claus Kragh nævnte at der lokalt er god dialog med vandløbsmyndighederne, både vedr. alm. vedligeholdelse, men også nyetablering af sandfang. Der var ikke alle steder god dialog med kommunen og en opgave ligger i at forbedre denne.

En anden mulighed for indflydelse kunne ligge i optagelse i Assens kommunes grønne råd.


ADD 4)

Det reviderede regnskab fremlagdes af kasserer Bent Østerskov. Regnskabet udviste et overskud på kr. 19.057,00 og  regnskabsåret endte med en egenkapital på kr. 19.057,00. Der var ingen kommentarer til regnskabet og kassereren oplyste at der ved årsskiftet var 60 landmandsmedlemmer og 6 private husstande.


ADD 5)

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.


ADD 6)

Kontingentet blev fastsat uændret for det kommende år. Bent Østerskov pointerede, at det var vigtigt, at lauet havde en rimelig stor kassebeholdning, da konsulentbistand er meget dyr og der fremadrettet vil blive brug herfor.


ADD 7)

Til bestyrelsen genvalgtes Peter Lerche Simonsen, Jørgen Helms og Erik Frederiksen.  Som suppleanter genvalgtes Thomas Bang Christensen og undertegnede.  Der var nyvalg til Poul Jacobsen, der afløser Kim Marmann som suppleant vedr. Hårby Å. Som revisorsuppleant valgtes Kurt Nissen.


ADD 8)

Under eventuelt havde flere medlemmer erfaret, at Assens Kommune nægter at vedligeholde rørunderføringer under kommunale veje. Lauet opfordredes til at tage dette problem op.


Efter generalforsamlingen fortalte Torben Bang om den nydannede organisation  ”Danske Vandløb” , som er overbygning til de lokale vandlav og som foruden repræsentanter fra disse også har medlemmer udpeget af Landbrug og Fødevarer. Organisationen er nu blevet høringsberettiget.


De lokale vandlaus kontingent hertil er kr. 16,00 pr medlem.Som referent:                   Vagn Damgaard Knudsen