2014-01 - Bestyrelsesreferat

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


ReferatReferat af bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaud d.29 jan. 2014

 

Vandløbslavets høringssvar blev gennemgået . Der var enighed om at det var et flot

og fyldestgørende svar på den kommunale vandhandleplan. Prisen var ca. kr. 8000-


Lavets kommende generalforsamling var varslet på hjemmesiden , ligesom lokaler på

Centrovice var booket og regnskabet var klar.


Torben Bang havde meddelt at han ikke ønskede genvalg. Ligeledes blev det anset

for tvivlsomt at  Ole Grønlund ville genopstille , da han ikke havde deltaget i lavets møder i det forløbne år. Der skulle derfor findes interesserede lokalrepræsentanter som erstatning for ovennævnte.


Efter generalforsamlingen skulle der  findes en indleder fra Danske Vandløb – evt formanden for Middelfart Vandløbslaug , som er bestyrelsesmedlem i DV .  Alternativt skulle Claus Kragh kort gennemgå materiale fra DV , vedrørende det nye vandråd.


Vandløbslavets mission og muligheder for praktisk bistand til medlemmerne drøftedes og det besluttedes at der skulle arbejdes frem mod en model hvor lavets lokalrepræsentanter tilbyder hjælp ved vandafledningskonflikter i lokalområdet. Hvis et møde , som evt. også har deltagelse af en kommunal repræsentant , ikke fører til en løsning , kan lavet tilbyde finansiering af konsulentbistand , hvis dette findes formålstjenligt.


Tilbuddet skal tydeligt annonceres på hjemmesiden og der skal snarest findes egnede konsulentemner.Disse kan afhængigt af problemets art være konsulenter fra DV , Patriotisk Selskab , Centrovice eller evt Entreprenør.


Der var endnu ikke konkrete planer vedrørende det planlagte møde med byrådet i Assens Kommune. Bent Østerskov bruger sine kontakter ,arbejder videre med sagen og sender i den forbindelse lavets høringssvar videre til byrådet.


Under eventuelt omtalte Bent Østerskov problematikken ved en genoptagelse af privatisering af vandløb.Som referent


Vagn Damgaard