2014-02 - Generalforsamling

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


ReferaterReferat af generalforsamling i Assens Vandløbslaug d.5.februar 2014


Generalforsamlingen blev afviklet efter den udsendte dagsorden.


Som dirrigent valgtes Peder Stougård og undertegnede valgtes som referent.

Dirrigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlige indvarsling,

hvorefter der valgtes to stemmetællere.


Claus Kragh indledte bestyrelsens beretning med at gennemgå årets aktiviteter. Der var afholdt fem bestyrelsesmøder og et fællesmøde med Assens Kommune. Lavet havde ligeledes udarbejdet høringssvar til den kommunale vandhandleplan.


Lavet forsøger via Bent Østerskovs gode kontakt til det nye byråd i Assens Kommune at foranledige et møde med teknisk udvalg.


For at være mere berettiget til at deltage i det nye vandråd, som skal dannes senest d. 1. april 2014, foreslår bestyrelsen at formålsparagraffen i lavets vedtægter ændres  fra at lavet skulle varetage medlemmernes interesser til at varetage lodsejernes interesser.


Ved vandløbsrelaterede uoverensstemmelser, vil lavets bestyrelsesmedlemmer fremover tilbyde, at deltage i møder mellem parterne. Hvis et sådant møde ikke kan løse problemet, kan lavet tilbyde at finansiere ekstern konsulentbistand til medlemmet, hvis bestyrelsen finder det formålstjenligt.


Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.


Bent Østerskov fremlagde herefter lavets regnskab, som udviste et overskud for 2013 på kr. 23797- og en egenkapital ved regnskabsårets slutning på kr. 42855-.


Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


Claus Kragh orienterede herefter om oprettelsen af nye vandråd.


Den foreslåede vedtægtsændring blev vedtaget.


Der var ingen indkomne forslag.


Kontingentet for 2014 fastsattes uændret.


 

Valg:


For BrændeÅ vest nyvalg af Ole Mågård Pedersen, Ørsted.

For Hårby Å nyvalg af Jørgen Stougård, Flemløse.

Der var genvalg til Claus Kragh, Peder Stougård, Bent Østerskov og Peter Bang Møllegård.

Der var genvalg til revisor Karin Lindahl og revisorsuppleant Kurt Nissen.


Under eventuelt var der omtale af et kloakeringsprojekt i Ørsted som vil bevirke vandafledningsmæssige gener for lodsejerne. Lodsejerne har via indsigelser vundet første runde.


Thomas Bang opfordrede til at lavets medlemmer gør en større indsats for at tiltrække nye medlemmer med ikke-landbrugsmæssig baggrund , da sådanne skaber mere politisk lydhørhed. Der var bred enighed om dette synspunkt.


Bent Østerskov omtalte problematikken ved eventuel  genoptagelse af vandløbsprivatisering .Der var flest fordele ,men også ulemper.


Efter generalforsamlingen orienterede Claus Kragh om hovedorganisationen Danske Vandløbs nyhedsbrev og den kommende dannelse af Vandråd.Som referent.


Vagn Damgaard