2014-07 - Indsatsplan Vandråd Lillebælt

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


Referat


Den 01.07.2014


Vedr. forslag til indsatsplan i Vandråd Lillebælt Fyn


Allerførst så er det kort frist at kommentere på materiale tilsendt fredag d. 27 juni

til d. 2 juli, men vi prøver.


Vi finder ikke at der i det fremsendte materiale fremgår tilstrækkelige oplysninger

om de valgte indsatser er i overensstemmelse med de anvisninger som vandrådet

har givet. Vi mener ikke at det har været muligt at vurdere om de valgte indsatser og indsatsstrækninger opfylder de kriterier som vandrådet har opstillet.


Vi håber og regner med, at nedenstående bemærkninger ud fra materialet, til en vis grad er imødekommet med de ændringer, kommunerne har gjort.


Med baggrund i det fremsendte og PowerPoints gennemgået ved møde i vandråd d. 17. juni 2014 har vi dog flg. bemærkninger:


Udlægning af groft materiale:

På et af de første møder blev vandrådet enige om, at det er et virkemiddel, som kun skal bruges i vandløb med godt fald som må defineres som  3 ‰ og derover. Det fremgår ikke om denne bemærkning er taget til efterretning, men det synes ikke sådan, når virkemidlet i Kommunerne skal anvendes på strækninger med moderat fald. Alt hvad der lægges oven på den eksisterende bund vil have en stuvende effekt, er der fald nok ?


Det undrer os, at der i så mange tilfælde er valgt ”Udlægning af groft materiale” i stedet for ”Udskiftning af bund materiale”, når den første er dyrere end den anden jf. virkemiddelkataloget (103.000 og 311.000 kr./km for hhv. type 1 og 2 vandløb for udlægning og hhv. 80.000 og 145.000 kr./km for udskiftning).


I forhold til afvanding foretrækkes virkemidlet ”udskiftning af bund materiale” i stedet for.


Vi læser PowerPoints således, at kommunen vil følge tiltaget op med målinger af vandstanden, hvilket er betryggende. Vi vil foreslå, at det præciseres, at såfremt afvandingen forringes, ændres virkemidlet til ”udskiftning af bund materiale”.


Dette ønskes anført i alle tilfælde, hvor ”udlægning af groft materiale” foreslås som virkemiddel.


Dette må også give mest miljø for pengene, som var 1. punkt under forslag til indsatsprogram.


I forhold til virkemidlet udlægning af groft materiale henvises i øvrigt til notat af lektor Carsten Tilbæk Petersen og Professor Hans Chr. Bruun Hansen, Københavns Universitet, Science, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Miljøkemi og -fysik i artikel af 3. februar 2014 anfører, at virkemidlet vil have stor effekt i form af konstant og betydeligt stigende vandspejl (og dermed også på afvandingen).


Træplantning:

Positivt virkemiddel, det er bare vigtigt, at træerne ikke plantes lige over drænrør, da træernes rødder så vil vokse ned i dem. Hvis der skal plantes over drænrør, skal rørene udskiftes til faste rør på den strækning, hvor der er risiko for, at rødderne vil nå hen/ned.


Dobbeltprofil:

Det foreslås, at der mindst et sted laves en strækning med dobbeltprofil for at se det i funktion lokalt.


Det bemærkes til dobbeltprofilerne, at de kan være en løsning, hvor der er synergetisk effekt i forhold til klimatilpasning. Nævnes i nogle kommuner som virkemiddel i f.m. klimatilpasning.


Spærringer/sandfang:

Ved fjernelse af nogle spærringer kan sand blive et problem. Der bør derfor åbnes for muligheden af at etablere sandfang i de tilfælde.Venlig hilsenFor Assens Vandløbslaug


Claus Kragh