2015-02 - Generalforsamling

Kontakt info:Formand:

Claus Kragh

Ladegård Mark 53

5560 Aarup


Tlf. 20440233

Mail langkroggaard@mail.tele.dk


 


ReferatReferat af generalforsamling i Assens Vandlaug d.4/2-2015Generalforsamlingen blev afviklet efter nedenstående dagsorden:

Valg af dirrigent og referent.

Valg af to stemmetællere

Bestyrelsens beretning og debat om beretning

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Behandling af indkomne forslag

Fastlæggelse af kontingent

Valg af bestyrelse

Valg af revisorer

Indlæg fra Danske Vandløb v. Jesper Haarslev

Eventuelt


Som dirrigent valgtes Peder Stougård. Undertegnede valgtes som referent.

Herefter valgtes to stemmetællere.


Formanden startede med at konstatere at 2014 havde været et roligt år for lavet. Pga  den tørre sommer havde der kun været få vandafledningsproblemer og lavet havde derfor kun afholdt få møder. Deltagelsen i Vandråd Lillebælt havde krævet flest resourcer og har ligeledes givet flest frustrationer , da rådet kun skulle vurdere overordnede faunamål og der kun var 5 dages indsigelsesfrist på den endelige indsatsplan. Ligeledes frustrerende  var meldingen om at kommunerne i alle hovedvandoplande med undtagelse af Vandopland Storebælt , vedtog planerne uden at lytte til Indsigelser vedr virkemidler. Der var heller ingen imødekommenhed fra byrådet i Assens Kommune og Borgmester i Assens Kommune, Søren Steen Andersen nøjedes med at fastslå , at  indsatsplanen allerede er vedtaget i byrådet.

Beretningen blev løbende debatteret og det blev bla. foreslået ,at man skulle invitere Borgmesteren og evt udvalg for teknik og miljø, til et møde, for at fremme forståelsen for at manglende vandafledning ,skaber problemer for lodsejerne. Ligeledes burde både politikere og embedsmænd, informeres om fordelene ved anlæg af dobbeltprofiler, på problematiske strækninger . Ulemperne ved udlægning af groft bundmateriale fremfor udskiftning af bundmateriale ,burde også gøres klart for disse.


Et konkret eksempel på et alt for højt bundniveau, hvor vandløbsmyndigheden ikke kunne/ville afhjælpe problemet , blev fremført af lokale lodsejere. Lauget er til for at hjælpe i sådanne sager og evt yde bistand til eksperthjælp. Det kan blive nødvendigt, at anlægge en sag i sådanne tilfælde. Assens Vandløbslaug , kan af økonomiske årsager ,ikke påtage sig et sagsanlæg på egen hånd .Der kan evt søges støtte fra andre interesseorganisationer.

Den frie dræningsret diskuteredes og fakta desangående kunne findes på Danske Vandløbs hjemmeside   www.danskevandloeb.dk   under punktet ”Faglig viden”


Bent Østerskov fremlagde regnskabet , som udviste et resultat på kr. 15378,- og en bogført egenkapital ved årets udgang på kr. 58233,- . Der er stort set status quo på  antallet af medlemmer.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.


Kontingentet blev efter debat ,fastlagt uændret.


Under punktet ”valg”var der genvalg til følgende:

For  Holmehave bæk mv.          Erik Frederiksen

For Kærum å og Å å                    Thomas Bang

For Hårby å                                   Poul Jacobsen

For Puge Mølleå mv.                   Jørgen Helms

For Brænde å vest                       Peter Lerche Simonsen

For Brænde å øst                         Vagn Damgaard Knudsen

Som Revisorer                              Finn Schmidt og   Karen Linddahl Pedersen

               


Derefter indlæg  ved Jesper Hårslev – formand for” Middelfart Vandløbslaug” og repræsentant i ”Danske Vandløb”.

JH fortalte om DVs arbejde, hvor focus pt. er rettet mod vandplaner, klimasikring af vandløbene, samt en ændring af vandløbsloven, som skulle præcisere forholdet mellem afvandingsinteresser og miljø interesser.

JH var deltager  i ”regulativgruppen”,, som skulle komme med forslag til et mere hensigtsmæssigt regulativsystem. Herunder omtaltes et meget spændende projekt i Nordfyns Kommune.


Der var ikke yderligere under eventuelt
Som referent

Vagn Damgaard Knudsen