2016-02 - Referat Generalforsamling

Referat af Generaforsamling 2016Referat af Generalforsamling i Assens Vandløbslaug d. 24 februar 2016


Som dirrigent valgtes Peder Stougaard.Som referent Vagn Damgaard.

Som stemmetællere valgtes Gert Madsen og Jens E la Cour.


I sin beretning nævnte Claus Kragh  at det havde været et stille år. Der var udarbejdet høringssvar og udsendt en miniguide til udarbejdelse af høringssvar til vandområdeplanerne 2015-2021. Det var vigtigt med et stort antal høringssvar. Mange vandløb var enten kunstige eller havde oplande, som ikke størrelsesmæssigt berettigede dem til at indgå i vandplanerne. Efterfølgende er beslutningskompetancen vedr vandplaner lagt ud til de regionale vandråd.

På trods af ministerens hyrdebrev til vandløbsmyndighederne er der ikke nogen mærkbare ændringer i vedligeholdelsespraksis.


CK opfordrede til at få naboer mv. med i vandløbslauget , samt til at gøre lokalpolitikere opmærksom på problemerne vedr. dårlig vandløbsvedligeholdelse.

Peder Stougaard orienterede om den verserende sag vedr. Damrenden v. Herredsbjerg.


Under forhandlingen berettede Ib W Jensen om de problematiske arbejdsforhold i de regionale Vandråd. Alle penge bruges på biodiversitet og ingen vil erstatte landbrugeres tab ved vandløbsprojekter. Opmærksomheden skulle henledes på , at nye vandløbsregulativer , er nært forestående i Assens Kommune. Kommunen skulle fastholdes på at overholde gældende regulativer , før udarbejdelse af nye.  Der var gode erfaringer med nye vandløbsprofiler i Odense Kommune , samt på sjælland.


Bent Østerskov fremlagde regnskabet , der udviste et overskud på kr.4259,- , samt en egenkapital på kr. 62492,-.

BØ  foreslog herefter at udskyde næste kontingentsopkrævning til januar 2017 og således ikke opkræve kontingent i 2016. Årsagen til dette var rigelig kassebeholdning og hensyn til regnskabsaflæggelsen.

Forslaget blev vedtaget


Under punktet valg blev følgende indvalgt:

         

          Holmehave bæk og Åsemosebækken genvalg til Bent Østerskov , samt nyvalg af Jens E la Cour – Dyrehavegård

          Kærum å og Å å                                   genvalg til Peder Stougård

          Hårby å                                                 genvalg til Jørgen Stougård

          Puge Mølleå og Ålebækken                 genvalg til Peter Bang Møllegård

Brende å V                                           genvalg til Ole Maagaard Pedersen

          Brende å Ø                                           genvalg til Claus Kragh


Som revisorer var der genvalg til Karen Lindahl Pedersen og Finn Smith.


Under eventuelt opfordrede Thomas Bang til en større indsats for at få flere med i lavet. Desuden skulle der gøres en større indsats for at komme i dialog med lokale politikkere og embedsmænd.Referat af konstituerende Bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaug d.24. februar 2016


Claus Kragh ønskede af personlige årsager at trække sig fra formandsposten.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter med Peder Stougaard som formand, Thomas Bang som næstformand, samt genvalg på posterne som kasserer og sekretær.


Det besluttedes at der skulle arrangeres et møde med lokale politikkere og embedsmænd, hvor man evt. skulle invitere Jan Hjeds til at deltage.