2016-06 - Referat - Bestyrelsen

ReferatReferat af bestyrelsesmøde i Assens Vandløbslaug d.28/6-2016.


I mødet, som afholdtes hos Peder Stougaard, deltog endvidere Ib W Jensen (gæst), Thomas Bang, Peter Bang Møllegård, Jens E la-Cour, Ole Maagaard Pedersen  og undertegnede.


Mødet var indkaldt med det formål, at Ib W Jensen i sin egenskab af næstformand i DV, skulle tilføre bestyrelsen inspiration, til det videre arbejde i Assens Vandløbslaug.


Ib W Jensen  indledte med at fortælle om organisationen, som pt. har ca. 13.000 medlemmer, herunder DVs arbejdsmåde og økonomi, som presses af mindre tilskud fra L&F.


Behandlingen af de nyligt fremlagte vandområdeplaner, skal varetages af nye vandråd, som sandsynligvis udpeges af kommunerne.

Et lokalt problem i Assens Kommune er  et omvendt styrkeforhold mellem politikere og embedsmænd, hvor der ikke stilles kritiske spørgsmål og udstikkes krav til embedsværket på vandløbsområdet. Modsat forholder det sig i eksempelvis Nordfyns Kommune, hvor det i højere grad er politikerne der sætter dagsordenen på området.


Der er gode erfaringer med forbedringer af vandføringsevne mv. i vandløb, hvor der påtænkes gennemført  vådområdeprojekter. Gennem deltagelse i projekter kan man som lodsejer, stille store krav til myndighederne.


Der er masser af gode argumenter for velholdte vandløb med god vandføringsevne:

          -Klimasikring af byer og landbrugsarealer.

          -Bedre N- udnyttelse (større rodzone og færre mislykkede afgrøder).

          -Bedre CO2 regnskab ( højere output af kulstof pga. bedre afgrøder).

          -Bedre samfundsøkonomi  ( færre skadeserstatninger fra forsikringer og offentlige inst.)


Forøget fokus på måleresultater fra vandløb, kan forhåbentlig skabe forståelse for at problemer med vandkvalitet i indre farvande ,ikke kan løses ved at lade landområderne forsumpe. Eksempelvis kommer ålegræsset i Odense fjord ikke tilbage af sig selv, selv om landbrugets og formentlig byområdernes udledning af næringsstoffer, gennem de sidste 40 år, er reduceret væsentligt. Her hjælper det kun at opsuge noget af det giftige og næringsholdige slam fra Odense Bys tidligere udledninger , som jo stadig befinder sig på fjordbunden.


Det besluttedes at bestyrelsens arbejde bør fokuseres på dels at rejse konkrete sager, hvor skriftlighed overfor kommunen er af stor vigtighed. Desuden bør der satses på at opnå en dialog med kommunen, således at lavet bliver hørt i konkrete vandløbssager. Peder Stougaard tager kontakt til formanden for Miljø og Teknikudvalget Hans Bjergegaard for at indlede dialogen.


                    Som referent:        Vagn Damgaard