2017-01 Referat Bestyrelsen

Referat
  Referat af møde i Assens Vandløbslaug d. 12 januar -2017 hos Thomas Bang


Peder Stougård og Thomas Bang havde deltaget i møde med chef for natur og miljø i Assens Kommune   Anette Bæk og vandløbsmedarbejder  Peter Worm.

Planlægningen af grødeskæring  i 2017 kan følges på kommunens hjemmeside.

Det kontrolleres ikke om planlagt oprensning er gennemført , så det er vigtigt at lodsejer selv udfører kontrol af arbejdet.

De i vandløbene opsatte loggere kan følges på hjemmesiden ” Hydrometri”

Der var endnu ikke informationer vedr. vådområdeplanerne i kommunen.

Det er muligt for alle at tilmelde sig nyhedsbrev vedr. vandløb på kommunens hjemmeside.


Vedr. den fremtidige mødestruktur , blev det besluttet at bestyrelsesmøder i Assens Vandløbslaug skulle holdes privat og  værtsskabet skulle gå på skift i bestyrelsen.


Generalforsamlingen kunne pga. det fremskredne tidspunkt ikke afholdes på den i vedtægterne fastsatte dato.  Datoen blev fastsat til d. 20 februar 2017  kl. 19.00

Det tilstræbes at afholde generalforsamlingen i fællesskab med Middelfart Vandløbslaug , for derigennem at tiltrække flere deltagere . Ligeledes skulle det forsøges at få embedsmænd fra de to kommuner til at være indledere på det fælles møde , ligesom en indleder fra Bæredygtigt landbrug skulle inviteres.

Der skal findes nye bestyrelsesmedlemmer som erstatning for  Jørgen Helms og Jørgen Stougård , som ikke genopstiller.


I samarbejde med Middelfart Vandløbslaug  skulle arrangeres et møde/infoaften  vedr. vandløbsregulativer. Vandløbsrådgiver  Kristian Vestergård skulle forestå dette.  Bestyrelserne og alle interesserede medlemmer skulle inviteres og KV`s honorar for dette beløber sig til ca. 4-5000kr.


Alle bør tilstræbe at opfordre 2-3 lokale til at indmelde sig i AV.

Prisen på administration af lavets hjemmeside blev drøftet og det besluttedes at tilstræbe opsigelse af eksisterende aftale og udføre arbejdet selv. Bent Østerskov havde erfaring med vedligehold af hjemmesider.

Under eventuelt meddelte Erik Frederiksen at han havde skiftet mailadresse til : eaf@abildfarm.dk


Som referent    :        Vagn Damgaard