2017-02 - Generalforsamling

ReferatReferat af generalforsamling i Assens Vandløbslaug  d. 20. februar 2017


Før generalforsamlingen, der afholdtes i  Ejbyhallens Cafeteria , var i samarbejde med Middelfart Vandløbslaug , arrangeret indlæg ved vandløbsmedarbejderne Jannik Seslef og Erik Madsen fra hhv. Assens- og Middelfart kommune. Ligeledes var der indlæg af chefjurist i Bæredygtigt Landbrug   Nikolaj Schulz.

Jannik Seslef  konstaterede at N udledningen, som følge af ” Landbrugspakken ” skulle reduceres med 69 t  i vandoplandet  Lillebælt-Fyn. Et af virkemidlerne til opnåelse af det er gennemførelse af vådområdeprojekter .  I Assens Kommune  er der pt. 4 vådområde-realiseringsprojekter og 5  forundersøgelsesprojekter. JS gennemgik herefter proces og arbejdsgang i et vådområdeprojekt og pointerede at arealerne udenfor projektgrænsen ikke måtte blive vådere efter gennemførelse.

JS gennemgik herefter Assens Kommunes vedligeholdelsesprogram , som er delt op i to entrepriseområder , der begge varetages af Hededanmark.

Erik Madsen  berørte herefter Middelfart Kommunes organisering af vandløbsvedligeholdelse , samt igangværende vådområdeprojekter.

Efterfølgende var der spørgsmål / diskussion vedr. vandstandsloggere , gps-bundkoteloggere , oprensningstidspunkter og regulativer.

JS og Em opfordrede til samarbejde mellem lodsejer og Kommune. Hvis men oplever problemer  løses de bedst ved at komme ud på stedet og finde en praktist løsning på problemet.

Chefjurist Nikolaj Schulz fra ”Bæredygtigt Landbrug” indledte med at definere begrebet ” Regulativ” ud fra en juridisk synsvinkel.  Regulativer kan som en forvaltningsafgørelse ændres når verden ændrer sig.

NS opfordrede til at man i vandrådene arbejdede for at yderligere 10000 km  vandløb bør ud af vandplanerne. Dette skyldes at vandoplandene er under 10km2 og dermed ikke er omfattet af vandrammedirektivet . Ligeledes pointerede NS at medlemmerne i rådene ikke er bundet af de opstillede kriterier , men bør arbejde efter at sikre afvanding og derefter miljø. Desuden er minivådområder en mere omkostningseffektiv metode til N-reduktion , da disse ikke inddrager så store landbrugsarealer og dermed undgår så store samfundsøkonomiske tab.

Under arbejdet i vandrådene er det vigtigt at der tages og udsendes referater straks , at møder ikke udskydes , at komme ud i virkeligheden (ikke kun arbejde med modeller) og hvis det er nødvendigt lave mindretalsudtalelser.


Herefter Generalforsamling i Assens Vandløbslaug , hvor Thomas Bang valgtes til dirigent og VDK valgtes til referent.

Under bestyrelsesberetningen gennemgik Peder Stougård årets aktiviteter. 2016 havde været et stille år, da der ikke var afgivet høringssvar. PS omtalte landbrugspakken og de følgende vådområdeplaner og opfordrede lodsejere til en positiv tilgang til samarbejdet omkring disse. Peder Stougård og Thomas Bang havde holdt møde med vandløbsansvarlig Anette Bæk og vandløbsmedarbejder Peter Worm fra Assens Kommune. Det vil fra 2017 være muligt at følge vandløbsvedligeholdelse i de enkelte vandløb på kommunens hjemmeside og PS opfordrede alle interesserede i at tilmelde sig kommunens nyhedsbrev.

PS orienterede om at Bent Østerskov efter salg af ejendom fortsætter som fritvalgt kasserer og webmaster i lavet.


Bent Østerskov fremlagde regnskabet som udviste et underskud på kr.9950,- og en egenkapital på kr.52542,-   . Underskuddet fremkommer da der ikke har været opkrævet kontingent i 2016. Medlemstallet er pt. knap treds.

Under indkomne forslag havde bestyrelsen foreslået at vedtægternes §6 andet afsnit ændres til ”generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned”

Forslaget blev vedtaget , ligesom kontingent blev fastsat uændret.

Herefter valg af bestyrelse og revisorer:

          Brende Å vest                    genvalg til Peter Lerche Simonsen

          Brende Å øst                      genvalg til Vagn Damgaard Knudsen

          Puge mølleå mv.            nyvalg af Ejgil Boe  Salbrovad

          Kærum å og Å å             genvalg af Thomas Bang

          Hårby å mv.                    genv af Poul Jacobsen og nyvalg af Michael Lauridsen

          Odense å,Holmeh mv.  genvalg af Erik Frederiksen.

          Der var ligeledes genvalg til revisorerne.Under eventuelt opfordrede Thomas Bang til at inddrage flere ikke-landmænd i lavets arbejde.                                      Som referent


                               Vagn Damgaard Knudsen