2018-02 Generalforsamling

ReferatReferat af generalforsamling i Assens Vandløbslaug d. 19/2-2018


Første del af generalforsamlingen , som afholdtes på Centrovice , var et fællesarrangement med Middelfart vandløbslaug.

Første indleder var oplandskonsulent Birthe Thordahl Christensen , som gennemgik emnet vedr. minivådområder.

Som følge af landbrugspakken , skal der som et af virkemidlerne udlægges ca. 850 minivådområder på Fyn. Et minivådområde består af en række damme , hvor den første er et bundfældningsbassin , hvor sediment og sand kan bundfældes. De følgende damme skal v.h.a. mikroorganismer og langsom gennemstrømningshastighed , sikre at der opstår iltfattige forhold , som får drænsvandets indhold af nitrat til at denitrificere. Et minivådområde kan reducere vandets indhold af N med 20-30% og indholdet af P med 30-56%. Et MVO skal arealmæssigt udgøre ca. 1% af oplandsarealet.

Lodsejer får godtgjort alle etableringsomkostninger. Den beslaglagte jord erstattes med kr.47000,-/ha for omdriftsjord og arealet kan stadig modtage grundbetaling.


Næste indlæg kom fra Janik Seslef  fra Assens Kommune , som gennemgik proceduren for etablering af egentlige vådområdeprojekter , som ligeledes er en følge af landbrugspakken.

Janik Seslef gennemgik konkrete vådområdeprojekter i Assens Kommune , som i omfang varierede fra ganske få til flere hundrede ha.  Det er frivilligt om man som lodsejer vil indgå i vådområdeprojektet og der er forskellige former for kompensation for de beslaglagte arealer.Man kan eksempelvis kræve at få erstatningsjord , sælge arealet , få erstattet rådighedsindskrænkningen, sælge arealet og efterfølgende købe det tilbage til lavere pris.

JS pointerede at Assensmodellen for vådområdeprojektering , baserer sig på dialog mellem kommune og lodsejere. Det er desuden et mål at grundvandstanden ved projektgrænsen ikke er højere end ca. 1,25m. under jordoverflade , således at afdræningen på tilstødende arealer ikke påvirkes negativt.

Vandløbsmedarbejder fra Middelfart kommune gennemgik tilsvarende vådområdeprojekter fra kommunens område.


Efter en kort kaffepause opdeltes selskabet for afholdelse af egentlig generalforsamling .


I overensstemmelse med dagsorden valgtes Ole Maagaard Pedersen til dirrigent og undertegnede som referent.

Som stemmetællere valgtes Thomas Bang og Kristen Banke.

Peder Stougaard startede beretningen med at konstatere at 2017 havde været rekordvådt.

Alligevel havde aktivitetsniveauet været begrænset, da medlemmerne tilsyneladende klarer mange problemer selv. Assens Vandløbslaug står altid til rådighed med råd og vejledning.

Medlemstallet er uændret på 63.

Peder Stougaard har repræsenteret lavet i Vandråd Lillebælt og Jens Erik la-Cour Jensen har repræsenteret lavet i Vandråd Odense Fjord.  Det var samstemmende opfattelsen at man som lægmand er for dårligt klædt på til deltagelsen , samt at den reelle indflydelse er begrænset , da de grønne organisationer helt omkostningsfrit kan sige nej til forslag, som mindsker lodsejernes gener. Assens Kommune fik i den forbindelse ros for, på en konstruktiv måde, at indarbejde ændringer til vandplanerne.

Et ekspertudvalg har foreslået positive ændringer til Vandløbsloven. Under forhandlingen forklarede Ib W Jensen kort , at disse indebar at vandløb skulle inddeles i tre grupper efter deres værdi og funktion. Således kunne vandløb, som udelukkende tjente vandafledningsformål, blive vedligeholdt optimalt.

Efterfølgende diskuteredes emner vedr. vandløbsregulativer og vandløbsvedligehold.

Peder Stougaard takkede udtrædende bestyrelsesmedlemmer for deres indsats.

Regnskabet som udviste et overskud på kr.10594,- samt en Egenkapital på kr. 63536,- blev godkendt.

Derefter Valg:

          Brende Å Vest:                                         Genvalg til Ole Maagaard Pedersen

          Brende Å Øst  :                                         Genvalg til Claus Kragh

          Puge Mølleå og Ålebækken:                  Genvalg til Peter Bang Møllegård

          Kærum å og Å å :                                     Genvalg til Peder Stougaard

                                                                              Og nyvalg til  Ole Madsen

          Hårby Å :                                                   Genvalg til  Michael Lauridsen

          Odense å, Holmehavehave bæk mv:   Genvalg til Jens Erik la-Cour Jensen og

                                                                              Nyvalg til  Mads West

Der var genvalg til revisorerne.


Under eventuelt opfordrede Ib W Jensen til at deltage i Danske Vandløbs generalforsamling d. 6/3 , hvor der bl.a. ville blive informeret om forslaget til ny vandløbslov.Som referent:                                 Vagn D Knudsen